<<:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :: โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ :: กลุ่มเมือง 8 :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ::>>
นายทองจันทร์  โพธิ์บาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ :: กลุ่มเมือง 8 :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ที่อยู่  ::  หมู่  11  ต.เชียงยืน  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
<<=ผู้ดูแลระบบ=>>
โทร.  098-1952336
E-mail => Pairinteacher@gmail.com
ประวัติโรงเรียน
                โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์  เดิมชื่อโรงเรียนบ้านบ่อน้อย  ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๔๗๖  โดยมีนักเรียนบ้านบ่อน้อยและบ้านสูงแคนรวมกัน    ๖๗ คน  ครูใหญ่ คือนายทองสา โคตรบุตร และนายคำดี   คนยัง เป็นครูสายผู้สอน เดิมอาศัยอยู่ศาลาวัด  ( วัดโพธิ์ตาก ) บ้านบ่อน้อยเป็นสถานที่เรียน
-  พ.ศ. ๒๔๘๓  นายแก้ว  บุตรดีมี ได้ย้ายออกจากวัดมาทำการเรียนชั่วคราวในที่ปัจจุบันนี้
-  พ.ศ. ๒๔๘๖   ราษฎรร่วมกับคณะครูจัดหาไม้ยกขึ้นเป็นหลังคา ขนาด ๓ ห้องเรียน ๑มุก
-  พ.ศ. ๒๕๐๐    ได้งบประมาณมาช่วย ๘,๐๐๐ บาท ซื้อสังกะสีมุงหลังคาไว้ 
-  พ.ศ. ๒๕๐๑    ทางกระทรวงให้เงินสมทบอีก ๓๕,๐๐๐ บาท ขณะนั้นนายทา ป้อชำนิ ครูใหญ่ เห็นควรรื้อสร้างใหม่เพราะหลังคาคุณภาพไม่คงทนถาวรและได้เชิญเจ้าหน้าที่ทางอำเภอเมืองอุดรธานีมาตรวจเห็นพร้อมจึงรื้อสร้างใหม่โดยสร้างแบบพิเศษ ๔ ห้องเรียนกับมุกข้าง เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒ โดยนายระงับ  วัฒนสิงห์  ศึกษาธิการอำเภอเมืองอุดรธานี ได้มาตรวจรับ
-  พ.ศ. ๒๕๐๒ ทางราชการจึงได้แต่งตั้งให้นายบรรจบ หาญวงศ์ มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อ
-  พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารเรียนเริ่มชำรุดทรุดโทรมเพราะตัวอาคารสร้างด้วยไม้เนื้ออ่อน เกิดปลวกกัด  ผุพัง  ครูและชาวบ้านช่วยกันซ่อมแซมจนถึง
-  พ.ศ. ๒๕๑๘  นายบรรจบ  หาญวงศ์ ครูใหญ่ ได้เชิญนายเอนก  ณรงค์ใย ศึกษาธิการอำเภอเมืองอุดรธานี และนายสมบูรณ์  ราชธา  หัวหน้าหมวดการศึกษาอำเภอเมืองอุดรธานี มาดู ท่านทั้งสองเห็นพร้อมกันว่าควรรื้อเพื่อสร้างใหม่ โดยขอทุนสมทบจากทางราชการในปี
-  พ.ศ. ๒๕๑๘ นี้ สร้างตามแบบ ป. ๑ซ  ๔ ห้อง เป็นเงิน ๑๒๗,๕๐๐ บาท  ( หนึ่งแสนสองหมื่น     เจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน ) โดยนายถวิล   เสนีย์นันท์ เป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง  เสร็จเรียบร้อยในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๑๙ เจ้าหน้าที่จากอำเภอและจังหวัดได้มาทำการตรวจเรียบร้อยแล้ว
- พ.ศ.  ๒๕๐๐ ทางโรงเรียนและผู้ปกครองมีโครงการจะขยาย ป. ปลายขึ้น ( ป. ๕ ) คณะครูและผู้ปกครองจึงได้ช่วยกันต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง โดยทำการเทพื้นก่ออิฐ ติดตั้งประตูหน้าต่างเสร็จเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑ ห้องเรียน สิ้นค่าใช้จ่าย ๘,๙๘๗ บาท โดยไม่ได้ใช้งบของทางราชการ
                  - พ.ศ. ๒๕๒๒ ทางราชการได้ให้งบประมาณสร้างบ้านพักครู ๑ หลัง ๓ ห้องนอน เป็นเงิน ๕๓,๐๐๐ บาท
                  - พ.ศ. ๒๕๒๔ ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณสร้างโรงฝึกงาน ๑ หลัง ราคา ๑๓๕,๐๐๐ บาท และสร้างส้วมอีกหนึ่งหลัง ๓ ที่นั่ง ราคา ๒๑,๐๐๐ บาท
                   - พ.ศ. ๒๕๒๖ ทางราชการได้ให้เงินงบประมาณมาต่อเติมห้องเรียนชั้นล่างจำนวน ๒ ห้องเรียน เป็นเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท และส้วมอีก ๑ หลัง ๓ ที่นั่ง เป็นเงิน ๓๗,๐๐๐ บาท
                  -  พ.ศ. ๒๕๒๙ ทางราชการให้งบประมาณมาก่อสร้างอาคารแบบ ๑๐๔/๒๕๒๖ จำนวน ๓ ห้องเรียน เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ก่อสร้างได้เสร็จและทำการตรวจรับแล้วในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๓๐ ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนร่วมกับผู้ปกครองได้ต่อเติมอาคารเรียนชั้นล่าง ๑ ห้องเรียน ค่าวัสดุ ๒๒,๒๕๐ บาท ไม่รวมค่าแรงในการก่อสร้างและไม่ได้ใช้เงินงบประมาณของทางราชการแต่ประการใด โรงเรียนได้เชิญประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาอำเภอเมืองอุดรธานีมารับมอบในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๓๐ และได้ใช้ห้องเรียนเป็นห้องเด็กเล็กแต่ปัจจุบันได้ทำเป็นห้องวิทยาศาสตร์
                   -  พ.ศ. ๒๕๓๙ ทางราชการให้งบประมาณมาต่อเติม ปรับปรุง และจัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา เป็นเงิน ๖๗,๐๐๐ บาท ห้องวิทยาศาสตร์ เป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท
                -  พ.ศ. ๒๕๔๙  ต่อเติมโรงฝึกงาน เป็นห้องประชุมและโรงอาหารกลางวัน
                -  พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้รับผ้าป่าการศึกษา สร้างห้องคอมพิวเตอร์ ๑ ห้อง พื้นที่กว้าง ๕x๘  เมตร(นายฮวด  บุญประเสริฐ)ผู้บริหาร
               - พ.ศ. ๒๕๕๒ เทคอนกรีตลานอเนกประสงค์ หลังอาคาร สปช.๑๐๔/๒๕๒๙ ใช้งบจากผ้าป่าการศึกษา เป็นเงิน ๔๑,๖๐๐  บาท (นายสากล  ฉิมวงศ์ ผู้บริหาร) และได้รับงบสนับสนุนสีทาอาคารเรียนอาคารประกอบ จากบริษัทเอราวัณ สาขานากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู คิดเป็นมูลค่า ๒๐,๐๐๐ บาท
               - พ.ศ. ๒๕๕๕ เทคอนกรีตถนนทางเข้าโรงเรียนระยะที่หนึ่ง ใช้งบจากผ้าป่าการศึกษา เป็นเงิน ๔๑,๖๐๐  บาท (นายสากล  ฉิมวงศ์ ผู้บริหาร)   
               - พ.ศ. ๒๕๕๕ เทคอนกรีตถนนทางเข้าโรงเรียนระยะที่สอง ใช้งบจากงบน้ำท่วม  เป็นเงิน ๔๑,๖๐๐  บาท (นายสากล  ฉิมวงศ์ ผู้บริหาร)   
               - พ.ศ. ๒๕๕๕ เทคอนกรีตถนนทางเข้าโรงเรียน ใช้งบสส.    เป็นเงิน ๔๑,๖๐๐  บาท   (นายสากล  ฉิมวงศ์ ผู้บริหาร)     
               - พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างสนามฟุตซอล ใช้งบแปรญัตติ    เป็นเงิน ๙๖๐,๐๐๐  บาท    (นายสากล  ฉิมวงศ์ ผู้บริหาร)  
                 
         ปัจจุบันโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ ผู้บริหาร คือ นายทองจันทร์  โพธิ์บาย   มีครูทั้งหมด ๑๐ คน ชาย  ๔  คน หญิง  ๖  คน  พนักงานราชการ - คน ครูอัตราจ้าง ๒ คน  ครูธุรการ  ๑  คน  นักการภารโรง  -  คน รวมบุคลากรทั้งสิ้น  ๑๓  คน นักเรียนทั้งหมด   ๑๒๔  คน ชาย       คน หญิง      คน (๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัย    ถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   ซึ่งโรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ ได้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนปฏิรูปการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๓๙ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
โดยยึดถือปรัชญาโรงเรียน  " มีวินัย ใฝ่ศึกษา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม ไม่นำพายาเสพติด "  เป็นหลักปฏิบัติของบุคลากรไปพร้อม ๆ กัน จนถึงปัจจุบัน