<<:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :: โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ :: กลุ่มเมือง 8 :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ::>>
นายทองจันทร์  โพธิ์บาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ :: กลุ่มเมือง 8 :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ที่อยู่  ::  หมู่  11  ต.เชียงยืน  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
<<=ผู้ดูแลระบบ=>>
"แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี"
"มีวินัย  ใฝ่ศึกษา  กีฬาเด่น  เน้นคุณธรรม  ไม่นำพาสิ่งเสพติด"
คำขวัญของโรงเรียน
"เหลือง -  ดำ"
วิสัยทัศน์โรงเรียน
ตราโรงเรียน
ปรัชญาโรงเรียน
สีของโรงเรียน
        ภายในปีการศึกษา  ๒๕๖๒  โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์มุ่งส่งเสริมและพัฒนา
ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของหลักสูตร มีสุขภาพสมบูรณ์ตามวัยห่างไกล        ยาเสพติดและพัฒนาครูตามมาตรฐานวิชาชีพ  จัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา    ขั้นพื้นฐาน  โดยประสานความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนมาร่วมการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร
โทร.  098-1952336
E-mail => Pairinteacher@gmail.com