<<:: ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :: โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ :: กลุ่มเมือง 8 :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ::>>
นายทองจันทร์  โพธิ์บาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนบ่อน้อยประชาสรรค์ :: กลุ่มเมือง 8 :: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1
ที่อยู่  ::  หมู่  11  ต.เชียงยืน  อ.เมือง  จ.อุดรธานี  41000
<<=ผู้ดูแลระบบ=>>
คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่
ชื่อ-สกุล
แต่งตั้งเป็น
ตำแหน่ง
หมายเหตุ
1
ด.ต.วิเชียร  ผิวดำ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ

2
นายสังวาลย์  แสงหมี
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ

3
นายเจด็จ  ราชชมภูสาร
ผุ้แทนครู
กรรมการ

4
นายบุญอุ้ม  แสงหมี
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ

5
นายทินกร  ผิวดำ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการ

6
นางบุษราพรณ์  พรมหา
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ

7
นายอริญชัย  สีสิงห์
ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
กรรมการ

8
นายอนันต์  โกดี
ผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ

9
นายทองจันทร์  โพธิ์บาย
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ

โทร.  098-1952336
E-mail => Pairinteacher@gmail.com